نویسنده: Behzad

#textbox_1.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_1.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_1.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_1.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : لجباز نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_1.ep_button { border-radius:5px; } #button_1.ep_button { border-width:1px; } #button_1.ep_button span.txt:before,#button_1.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_1.ep_button.style1, #button_1.ep_button.style2 {
ادامه مطلب

#textbox_2.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_2.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_2.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_2.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : میشه عاشقت بمونم نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_2.ep_button { border-radius:5px; } #button_2.ep_button { border-width:1px; } #button_2.ep_button span.txt:before,#button_2.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_2.ep_button.style1,
ادامه مطلب

#textbox_3.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_3.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_3.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_3.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : هیس نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_3.ep_button { border-radius:5px; } #button_3.ep_button { border-width:1px; } #button_3.ep_button span.txt:before,#button_3.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_3.ep_button.style1, #button_3.ep_button.style2 {
ادامه مطلب

#textbox_4.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_4.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_4.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_4.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : شهر بی صدا نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_4.ep_button { border-radius:5px; } #button_4.ep_button { border-width:1px; } #button_4.ep_button span.txt:before,#button_4.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_4.ep_button.style1,
ادامه مطلب

#textbox_5.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_5.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_5.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_5.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : رو راست نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_5.ep_button { border-radius:5px; } #button_5.ep_button { border-width:1px; } #button_5.ep_button span.txt:before,#button_5.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_5.ep_button.style1, #button_5.ep_button.style2
ادامه مطلب

#textbox_6.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_6.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_6.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_6.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : مگه میشه نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_6.ep_button { border-radius:5px; } #button_6.ep_button { border-width:1px; } #button_6.ep_button span.txt:before,#button_6.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_6.ep_button.style1, #button_6.ep_button.style2
ادامه مطلب

#textbox_7.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_7.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_7.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_7.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : قفلی رو چشمات نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_7.ep_button { border-radius:5px; } #button_7.ep_button { border-width:1px; } #button_7.ep_button span.txt:before,#button_7.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_7.ep_button.style1,
ادامه مطلب

#textbox_8.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_8.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_8.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_8.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : دل ببند نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_8.ep_button { border-radius:5px; } #button_8.ep_button { border-width:1px; } #button_8.ep_button span.txt:before,#button_8.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_8.ep_button.style1, #button_8.ep_button.style2
ادامه مطلب

#textbox_9.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_9.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_9.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_9.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : میفهمی نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_9.ep_button { border-radius:5px; } #button_9.ep_button { border-width:1px; } #button_9.ep_button span.txt:before,#button_9.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_9.ep_button.style1, #button_9.ep_button.style2 {
ادامه مطلب

#textbox_10.textBox.textRightBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_10.textBox.textLeftBorder .title { border-color: #ffffff; } #textbox_10.textBox.textTopBorder hr { background-color: #ffffff; } #textbox_10.textBox.textBottomBorder hr { background-color: #ffffff; } نام آهنگ : جذاب نام خواننده : بهزاد پارسایی آلبوم : تک آهنگ #button_10.ep_button { border-radius:5px; } #button_10.ep_button { border-width:1px; } #button_10.ep_button span.txt:before,#button_10.ep_button span.icon .hovericon { color:#ffffff; } #button_10.ep_button.style1, #button_10.ep_button.style2 {
ادامه مطلب

12بعدی